Hantera
Toimintaterapia

Mahdollistaja. Kanssakulkija. Kannustaja.

Hanterassa on vuodesta 2012 lähtien tarjottu yksilömuotoista toimintaterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille Sastamalassa sekä sen lähialueilla. Toimintaterapiakuntoutuksen lisäksi tarjolla on kuntoutusalan koulutuksia ja konsultointia. Mahdollista on myös neuropsykiatrinen valmennus (ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja), sensomotoristen refleksien kartoittaminen (senso reflex expert) sekä tunnetaito-ohjaus (lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja). Toimintaterapia voi toteutua tavoitteiden mukaisesti asiakkaan omissa arjen ympäristöissä (mm. koti, päiväkoti, koulu) tai vastaanottotiloissa. Vastaanottotilat sijaitsevat Sastamalan keskustan tuntumassa liikuntakeskus PowerFlow:n tiloissa osoitteessa Erhonkatu 2.

Hanteran Hanna-Kaisa Järvinen on työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2002 lähtien. Painopisteenä on lasten ja nuorten kuntoutus. Työkokemusta on kertynyt kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa työskentelystä (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet). Nykyisessä työssä painottuu Kelan kustantama lasten ja nuorten kuntoutus (vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Ammattitaitoa ylläpidetään monipuolisella ja jatkuvalla kouluttautumisella sekä säännöllisellä työnohjauksella. Toimintaa ohjaa terveydenhuollon lait, asetukset ja toimintaympäristölle asetetut vaatimukset (dokumentaatio, arkistointi, vakuutukset, tilaajavastuulaki yms.). Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti terapiajaksojen yhteydessä ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.

PALVELUT - Toimintaterapia

Lapsi piirtämässä

Toimintaterapia

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka avulla ihmistä tuetaan ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään sekä edistämään kehitystään niin, että hän pystyy mahdollisimman omatoimiseen elämään. Toimintaterapialla tuodaan apua arkeen niin, että ihminen toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella, viettää vapaa-aikaa ja leikkiä. (Lähde: Toimintaterapeuttiliitto.)

Kommunikointitabletti

Toimintaterapia Hanterassa

Hanterassa tuotetaan yksilöllistä toimintaterapiakuntoutusta asiakkaan lähiympäristössä ja/tai toimitiloissa. Toimintaterapia tavallisimmin käynnistyy asiakkaan kuntoutuksellisista tarpeista ja lähettävän yhteistyötahon suunnitelmasta. Toimintaterapiassa harjoitellaan asioita ikä- ja kehitystasolle sopivin toimintatavoin. Lapsilla painottuvat leikin keinot ja aikuisilla päivittäisen elämän kannalta tarvittavat taidot (mm. keittiötoiminnot ja asiointi). Lähiyhteisön ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa terapiaa. Painopiste on aina aidossa kohtaamisessa, vuorovaikutuksessa ja vahvuuksien hyödyntämisessä.

Lapsi vasaroimassa

Milloin toimintaterapiaan?

Toimintaterapiaan tullaan mm.

  • Jos on haastetta kehityksessä ja/tai oppimisessa (esim. keskittymisvaikeudet, kehitysviive, kehitysvamma)
  • Jos on haastetta vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä (esim. autismin kirjo)
  • Jos on arjen toimintakykyä haittaava liikunta-, aisti- tai monivammaisuus

Haasteet näkyvät arjessa mm.

  • Karkea- ja hienomotoriikassa
  • Hahmottamisessa
  • Leikkitaidoissa
  • Keskittymisessä tai oman toiminnan ohjauksessa
  • Kaveritaidoissa
  • Tunteiden säätelyssä

Toimintaterapiakuntoutusta varten tarvitset lääkärin ja moniammatillisen työryhmän yhteistyössä laatiman kuntoutussuunnitelman, missä määritellään kuntoutukselle tavoitteet ja kesto.

Nainen ja lammas

Nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jonka pohjana on elämänkaariajattelu sekä neuropsykiatrinen tieto ja ymmärrys.

Valmennus on vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä ohjausta, jossa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti työskennellään asiakkaan voimavarojen mukaan. Tavoitteena on uusien toimintatapojen ja arjen selviytymistaitojen oppiminen.

Valmennus sopii kaiken ikäisille henkilöille, joilla on haasteena tai piirteenä mm. adhd/add, autismin kirjo, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, oppimisvaikeudet, aivovammakuntoutujat. Valmennusta antaa ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen käynyt sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilainen.

Lisätietoja: neuropsykiatrisetvalmentajat.fi

Pesäpalloilija lyömässä

Refleksiohjaus

Refleksiohjauksessa voidaan tarkastella aivojen ja hermoston välistä vuorovaikutusta ja vaikuttaa yliaktiivisesti tai epätarkoituksenmukaisesti toimivien aistien ja hermoston työskentelyyn.

Arvioinnissa kartoitetaan lapsuusajalta peräisin olevia päälle jääneitä primitiivirefleksejä tai kehittymättömiä spastisia refleksejä. Päälle jääneet tai kypsymättömät refleksit eivät estä kehitystämme, mutta vaikeuttavat toimintaamme aiheuttamalla erilaisia sensomotorisia epätasapainotiloja. Nämä epätasapainotilat saattavat häiritä niin karkea- ja hienomotoriikkaa ja silmien toimintaa kuin kognitiivisia ja psyykkisiäkin toimintojakin. Osittainkin päälle jääneet primitiivirefleksit aiheuttavat mm. oppimiskyvyn heikkenemistä, keskittymisvaikeuksia, huonoa tasapainoa ja tuovat vaikeuksia myös vuorovaikutukseen sekä stressinhallintaan.

Lisätietoja: refleksiohjaus.fi

Selän silitys

Tunnetaito-ohjaus

Tunnetaito-ohjauksessa tuetaan lasten ja nuorten tunnesäätelyä monimenetelmällisesti. Opetellaan tunnistamaan erilaisia tunteita itsellä ja muilla, nimeämään niitä sekä löytämään keinoja niiden kanssa toimeen tulemiseen. Tunnetaito-ohjaus on tärkeä osa jokaista toimintaterapiaprosessia.

Lisätietoja: tunnejataida.fi

Asiakkaille tiedoksi

Kela-sopimus

Hanteralla on voimassa oleva sopimus Kelan (keskinen vakuutuspiiri) kanssa (1.12.2022 – 31.12.2024) koskien yksilöllistä vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kelan asiakkaiden on mahdollista hakea matkakorvauksia Kelalta. Lisätietoja etuuksista ja ottamalla yhteyttä kelaan kela.fi.

Kuntoutuskieli on suomi mutta voimme asioida myös englannin ja ruotsin kielellä. Myös tukiviittomia ja kuvia käytössä.

Allergisten asiakkaiden on huomioitava, että toimitiloissa ei pääasiassa oleskele eläimiä mutta terapiaan voi tuoda tarvittaessa avustajakoiran ja terapeutilla on kotona koira.

Kuntoutuksen asiakaspaikat ovat tällä hetkellä täynnä. Tiedustele vapautuvien paikkojen tilannetta, mutta paikkoja vapautuu arviolta 6 kuukauden päästä. Asiakaspaikat täytetään vapautumisjärjestyksessä, kuitenkin asiakkaan kokonaistilanne ja sijainti huomioiden.

Tietoja terapeutista

Hanna-Kaisa Järvinen on valmistunut Helsingistä ammattikorkeakoulusta 2002. Hanteran yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2012 mutta työkokemusta sitä ennen on kertynyt Nurmijärven kunnasta, Rinnekodin kehitysvammayksiköstä, Terapia-Team -yksityisestä yrityksestä sekä Sastamalan kaupungin perusterveydenhuollosta.

Viimeisimmät laajemmat koulutukset ovat keskittyneet pitkältä lapsiin ja nuoriin: Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja, Satuhieronta, Kuvitteellisen leikin ilo -arviointi, ABAS-arviointi, Ralla -leikin arviointi, ICF kuntoutuksessa, Sensorisen integraation osat a ja b, Zones of regulation, Look-hanke (Lapsen osallisuus omaan kuntoutukseensa), Neuropsykiatrinen valmentaja ja Senso reflex expert.